รีวิวอย่างละเอียด 08 Chapter 5 Static Failure and Failure Criteria Part 1 Advanced Mechanics of Materials ห้า 2023

รีวิวอย่างละเอียด 08 Chapter 5 Static Failure and Failure Criteria Part 1 Advanced Mechanics of Materials ห้า 2023การบรรยาย ครั้งที่ 8 Advanced Mechanics of Materials
เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
วัน พ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

A. Chapter 5 Static Failure and Failure Criteria
5.1 Definition of Failure
5.2 Modes of Failure
B. ทบทวนการวิเคราะห์หา stress element ของโครงสร้างใน 2 มิติและ 3 มิติ บนพื้นฐานกลศาสตร์วัสดุ

More video clips for self-study :
(1) Lecture on Trimester 2/2022 (in English) at

Download เอกสารประกอบการบรรยาย ครั้งที่ 8 ได้ที่

Download หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาที่

รีวิวอย่างละเอียด #Chapter #Static #Failure #Failure #Criteria #Part #Advanced #Mechanics #Materials

08 Chapter 5 Static Failure and Failure Criteria Part 1 Advanced Mechanics of Materials – 2023

รีวิวอย่างละเอียด 08 Chapter 5 Static Failure and Failure Criteria Part 1 Advanced Mechanics of Materials ห้า 2023

Leave a Comment